Our products

TSF มีแผนที่จะผลิต บรรจุ และขายไข่ปลาคาเวียร์ดำในประเทศไทย และส่งออกไปยังฮ่องกง มาเลเซีย และมาเก๊า ให้แก่ร้านค้า ภัตตาคาร และบริษัทจำหน่ายอาหาร

Fresh black caviar

ไข่ปลาคาร์เวียดำ สดๆ

 Process of packaging caviar into cans

กระบวนการบรรจุไข่ปลาคาร์เวียลงในกระปุก

30 gram black caviar cans are ready

ไข่ปลาคาร์เวียดำขนาดละกระปุก 30 กรัม