เทคโนโลยี

ฟาร์มระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิด (RAS) ประกอบด้วยชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่อไปนี้

 • ถังเลี้ยงปลาพลาสติกแบบพับได้
 • ถังเติม
 • ดรัมฟิลเตอร์ทางกล
 • ไบโอฟิลเตอร์
 • เครื่องกำเนิดโอโซน
 • เครื่องกำเนิดออกซิเจน
 • ห้องเติมโอโซน
 • เครื่องเติมออกซิเจน
 • ระบบท่อ
 • ปั๊ม

ส่วนที่สำคัญที่สุดของฟาร์มระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิดคือ ระบบกรองที่ได้รับการออกแบบเพื่อ

 1. เอาอุจจาระ อาหารที่ไม่ได้บริโภค และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มาจากกิจกรรมในชีวิตของปลาออก (โดยการกรองทางกล ดรัมฟิลเตอร์ สคิมเมอร์ การเติมโอโซน)
 2. ลดปริมาณแบคทีเรียมีชีวิตในน้ำด้วยการเติมโอโซน
 3. การสลายตัวของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และการนำมันออกด้วยไบโอฟิลเตอร์
 4. การแปลงแอมโมเนียที่เป็นพิษไปเป็นไนเตรต
 5. การเอา CO₂ออกด้วยไบโอฟิลเตอร์
 6. การเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยไบโอฟิลเตอร์และเครื่องกำเนิดออกซิเจน

ความบริสุทธิ์ของน้ำที่หมุนเวียนในระบบในระดับท้ายสุดสูงพอที่จะใช้มันซ้ำแล้วซ้ำอีก

แผนหลักของฟาร์ม RAS ได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้

sturgeon 10(technology)black

RAS มีถังเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (11 เมตร x 4.25 เมตร& 9.75 เมตร x 4.25 เมตร)2 ถัง และถังเลี้ยงปลาทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เมตร ซึ่งอยู่ในส่วนอุณหภูมิต่ำของฟาร์ม ถังเลี้ยงปลาทั้งหมดมีท่อข้างใต้เพื่อเอาอุจจาระและอาหารที่ไม่ได้บริโภคออก ท่อข้างใต้เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตรที่ติดตั้งที่ก้นถังเลี้ยงปลา ท่อของถังเลี้ยงปลาทั้งหมดเชื่อมต่อเข้ากับที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลซึ่งนำไปสู่ดรัมฟิลเตอร์ทางกล ที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลนี้เป็นรางคอนกรีตในพื้น

The farm is operating and it has automatic feeding system

การเพาะเลียงในฟาร์มและเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

RAS มีถังเติม 2 ถังซึ่งได้รับการออกแบบเป็นถังสะสมและป้อน (จ่าย) และนอกจากนี้ยังใช้ผสมน้ำที่หมุนเวียนในระบบ ถังเติมทั้งสองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตรเพื่อให้น้ำในถังทั้งสองมีระดับเท่ากัน

น้ำจากถังเลี้ยงปลาจะไหลไปยังดรัมฟิลเตอร์ทางกลด้วยที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลที่สร้างขึ้นในพื้นคอนกรีต ดรัมฟิลเตอร์แต่ละตัวมีตาข่ายขนาด 60 ไมครอน ซึ่งจะกรองสิ่งแขวนลอยใด ๆ ออกจากน้ำ

น้ำที่ได้รับการทำความสะอาดในดรัมฟิลเตอร์จะไหลไปยังถังเติม 1 จากนั้นน้ำจากถังเติม 1 จะถูกปั๊มเข้าไปยังไบโอฟิลเตอร์ด้วยปั๊มหลัก 2 ปั๊มที่มีความจุ 400 m³ ต่อชั่วโมง (ทั้งหมด 800 m³)

ไบโอฟิลเตอร์ถูกติดตั้งอยู่เหนือถังเติม 2 น้ำที่ผ่านไปยังไบโอฟิลเตอร์จะเกิดการออกซิไดซ์ของสารประกอบไนโตรเจนอินทรีย์ไปเป็นไนเตรตและการเติมออกซิเจน รวมทั้งการเอา CO₂ออก จากนั้นน้ำจะกลับเข้าไปในถังเติม 2 อีกครั้ง
น้ำจากถังเติม 1จะถูกปั๊มโดยปั๊ม 2 ปั๊มซึ่งแต่ละตัวมีความจุ 64.1 m³ ต่อชั่วโมง (ทั้งหมด 128.2 m³ ต่อชั่วโมง)และเข้าไปยังสคิมเมอร์ จากนั้นจึงกลับเข้าไปในถังเติม 1 อีกครั้งหนึ่ง
Farm is operating now

การเพาะเลี้ยงในฟาร์ม

น้ำจากถังเติม 2จะถูกปั๊มเข้าไปยังเครื่องกำเนิดออกซิเจนโดยปั๊ม 2 ปั๊มซึ่งแต่ละตัวมีความจุ 300 m³ ต่อชั่วโมง (ทั้งหมด 600 m³ ต่อชั่วโมง)ซึ่งมันจะได้รับการเติมออกซิเจนถึงระดับที่สูงกว่าในอากาศ และจากนั้นมันจะเข้าไปยังถังเลี้ยงปลาหลัก

ในกรณีที่ปั๊มตัวหนึ่งชำรุด จำเป็นต้องหยุดให้อาหารปลา และเคลื่อนย้ายปลาทั้งหมดออกจากถังที่เชื่อมต่อกับปั๊มที่ชำรุดไปยังถังเลี้ยงปลาแถวอื่นอย่างรวดเร็ว จากนั้นต้องรีบซ่อมปั๊มที่ชำรุดอย่างเร่งด่วน

ฟาร์มมี 2 ส่วนที่แตกต่างกัน: ส่วนหลักมีถังเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า10 ถัง ซึ่งปลาอาศัยอยู่เป็นส่วนมาก กับส่วนอุณหภูมิต่ำ ซึ่งเล็กกว่า มีถังเลี้ยงปลาทรงกลม 12 ถัง ซึ่งปลาเพศเมียจะถูกเก็บไว้สำหรับช่วงเวลาที่มันพร้อมสำหรับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ส่วนทั้งสองของฟาร์มมีระบบทางเทคนิคและแผนผังที่คล้ายคลึงกัน

Round fish tanks in the low-temperature part where fish is getting ready to produce caviar

ถังเลี้ยงปลาทรงกลมซึ่งอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ตำ่เตรียมพร้อมสำหรับปลาที่พร้อมที่จะให้ไข่ปลาคาร์เวีย